Åpenhetsloven Samtykke

Bærekraft og Åpenhet

Andenæs VVS har et sterkt fokus på å drive en ansvarlig og etisk virksomhet som tar hensyn til miljøet og samfunnet. Vi stiller høye krav til våre leverandører når det gjelder innkjøp av varer og tjenester, og deres innvirkning på miljøet og samfunnet. Våre retningslinjer og prinsipper er basert på de tre dimensjonene innenfor bærekraft: sosiale aspekter, miljø og økonomi.

Andenæs VVS er et firma med 74 ansatte med virke innen bygge og anleggsbransjen. Vårt driftsområde er leveranse av rørleggertjenester til bygg, anlegg og privatpersoner. Mesteparten av vår omsetting kommer fra offentlige- og bedriftsprosjekter på åpne anbud. Vi er organisert i tre avdelinger, med en service avdeling, en anleggsavdeling og administrasjon. Vi er en tarifstyrt bedrift og følger Fellesoverenskomsten for byggfag. Våre ansatte er organisert gjennom Bygningsarbeidernes Fagforening. Andenæs VVS skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Dette er nedfelt i styremøte og våre retningslinjer er presentert på denne siden. Andenæs VVS har påbegynt arbeidet med å kartlegge leverandørkjeden mot kravene i åpenhetsloven og vil gjennomføre en aktsomhetsvurdering. Vi har inngått samarbeid med et firma som skal støtte oss i dette arbeidet.

Vi har utarbeidet disse retningslinjene for å klargjøre hva vi forventer av våre leverandører når det gjelder salg av varer og tjenester til Andenæs VVS. Det forventes at alle leverandører forplikter seg til å følge disse retningslinjene. Hvis en leverandør bruker underleverandører, er leverandøren ansvarlig for å sørge for at kravene også etterleves hos underleverandørene.

Der hvor nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Formålet med retningslinjene er å sikre at både Andenæs VVS og våre leverandører ivaretar og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Ved valg av leverandører vil vi vurdere deres sosiale og miljømessige standarder, samt andre faktorer. Leverandørens etterlevelse og demonstrerte vilje til å arbeide for forbedringer i forhold til de etiske retningslinjene satt i dette dokumentet, vil bli tatt med i vurderingen ved valg av leverandører.

Vi forventer at leverandørene følger loven og etablerte arbeidslivsstandarder, ikke utnytter barn eller andre sårbare grupper som arbeidskraft, ikke diskriminerer, respekterer og sikrer menneskerettighetene, hindrer skade på miljøet som følge av virksomheten og reduserer klimagassutslipp.

Leverandører av produkter og tjenester til Andenæs VVS skal:

 • Arbeide for å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Innenfor sin virksomhet arbeide for å fremme likestilling, hindre diskriminering av noen art, (for eksempel på grunn av religion, livssyn, kjønn, etnisitet, seksuell orientering) og søke å hindre trakassering, og vold. Respekt for individet er grunnleggende, og alle skal behandles med verdighet og respekt.
 • Søke å forhindre eller redusere uønskede miljøpåvirkninger.
 • Sørge for at tvangsarbeid ikke forekommer noe sted i leverandørkjeden og at alle ansatte har en anstendig lønn.
 • Søke å forhindre eller redusere uønskede miljøpåvirkninger. Prioritere miljøvennlige materialer, gjenbruk og løsninger som reduserer energibruken og klimagassutslipp.
 • Ta avstand fra korrupsjon, bestikkelser eller andre forhold som hindrer fri konkurranse.
 • Andenæs VVS opererer i Norge i henhold til norsk lov og det forutsettes at våre leverandører driver sin virksomhet i henhold til juridiske og lovbestemte pålegg i Norge.

Gode rutiner og organisering er essensielt for implementering og overholdelse av etiske retningslinjer. Andenæs VVS forventer derfor at leverandører har systemer og rutiner som følger opp dette.

Det forutsettes at:

 • Leverandøren skal gjøre sine retningslinjer kjent i alle relevante deler av sin organisasjon.
 • Leverandøren skal kunne redegjøre for hvor varer som er bestilt av Andenæs VVS blir produsert, og at det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i produksjonen av varen.
 • Leverandøren må forvente at Andenæs VVS skal kunne kreve redegjørelse fra leverandørens arbeid med å forhindre, begrense og stanse negative virkninger på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold, og at vi skal kunne bruke denne informasjonen for å oppfylle våre plikter etter åpenhetsloven, herunder besvare informasjonsforespørsler og redegjøre for egne aktsomhetsvurderinger.
 • Leverandøren forventes å levere tall til klimagassregnskapet som omfatter utslipp knyttet til sin produksjon av tjenester, innkjøpte varer og transport av varene. Som et minimum forventes det at man kan levere en oppstilling over mengde materialer som er medgått, med tilhørende EPD’er der det er tilgjengelig.
 • Leverandører i byggeprosjekter forventes å kunne vise frem følgende dokumentasjon for alle arbeidstakere tilknyttet prosjektet, og være forberedt på eventuelle uanmeldte stikkprøver som: fremleggelse av HMS kort, kopi av arbeidsavtaler, kopi av timelister og lønnsslipper for arbeid gjennomført i gitt periode.

Leverandøren skal søke å etterleve disse etiske retningslinjene i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos sine underleverandører. På oppfordring fra Andenæs VVS skal leverandøren stille seg villig til å dokumentere at dette skjer.

Andenæs VVS ønsker at eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. Både egne ansatte og leverandørers arbeidstakere oppfordres til å varsle dersom de oppdager slike forhold.

Varsel kan sendes til firmapost@andenes.no